Video Marketing Conference – Press.pl

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencjach,
warsztatach, szkoleniach płatnych
organizowanych przez Press sp. z o.o. sp.k.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń (dalej: „Wydarzenia”) jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-523), przy ul. J.H.Dąbrowskiego 75/66 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000316953, NIP: 779-17-44-917, REGON 630944696 (dalej: „Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu (dalej: „Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia (dalej: „Strona Wydarzenia”) w informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.

3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub na fakturze VAT.

4. Przesłanie do Organizatora pocztą elektroniczną, wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dalej: „Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora danej usługi (szkoleniowej/warsztatowej/udziału w konferencji). Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma.

5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych. Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

6. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie Wydarzenia lub telefonicznie na numer podany na stronie wydarzenia.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż czternaście (14) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający otrzyma zwrot kosztów uczestnictwa w wydarzeniu.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż czternaście (14) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie obciążony pełną Ceną.

9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

10. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

11. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Wydarzenia nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

13. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty wydarzenia, uczestnik, który opłacił uczestnictwo, otrzyma 100% zwrot ceny udziału w wydarzeniu.

15. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem (dalej: „Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

16. Zabronione jest zwielokrotnianie przez uczestników Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów.

17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia – w celu informacyjnym – za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

18. Dokonanie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba zgłaszająca działa.

19. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-523), przy ul. J.H.Dąbrowskiego 75/66, e-mail: [email protected].
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), na potrzeby realizacji Wydarzenia.

20. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu: dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

21. Podczas Wydarzenia Organizator będzie utrwalał wizerunek uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk zgodnie z prawem autorskim i RODO. Publikacja wizerunku na stronie internetowej Wydarzenia, w portalach społecznościowych Organizatora i w mediach będzie odbywać się na podstawie zgody uczestnika udzielonej w formularzu rejestracyjnym.

22. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia lub do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

23. Prawa uczestnika Wydarzenia: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

24. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Organizatora i podmiotów trzecich do czasu jej wycofania.

25. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać w procesie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Wydarzeniu. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected]
Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

26. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.